top of page

Bestuur stichting Cherry International

Eddie Wolters, voorzitter / penningmeester

Ernst-Jan de Vries, secretaris

Lotte van Oosten, algemeen bestuurslid

Florien Deelstra, algemeen bestuurslid

Janiek Hendriks, algemeen bestuurslid

Lars Neef, algemeen bestuurslid

 

Het bestuur bestaat uit 6 enthousiaste mensen, die worden ondersteund door een groot aantal betrokken mensen, vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten.

 

De bevoegdheid van het bestuur is vastgelegd in de statuten van stichting Cherry International. Elke combinatie van twee bestuursleden met de functies voorzitter, penningmeester en secretaris is bevoegd namens de stichting op te treden.

 

Beloningsbeleid

In zowel de statuten als in het beleidsplan is de volgende stelling opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Cherry International.

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Stichting Cherry International vindt het van belang dat de ontvangen giften voor 100% naar het algemeen belang van de stichting gaat, oftewel het realiseren van (een deel van) de deelname van jongeren in internationale projecten. Om deze reden is er specifiek voor gekozen geen medewerkers in dienst te nemen om zo de kosten nog verder te drukken. De organisatie draait op het bestuur en vrijwilligers. 

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden gerelateerd aan jongerenprojecten en de ingezette uren en onkosten. Het gebruik van een cao is daarom niet van toepassing.

Sinds het begin van het Erasmus programma in 1988 is het dorp Nieuw-Weerdinge actief in internationaal jongerenwerk, voornamelijk door jongerenuitwisselingen, trainingen en vrijwilligersprojecten. Alle bestuursleden van stichting Cherry International waren deelnemers aan een of meerdere van deze activiteiten en zijn zodanig gegroeid dat een eigen stichting in 2016 in het leven is geroepen om de werkzaamheden voort te zetten die belangrijk waren voor onze eigen ontwikkeling. Internationale projecten hebben bijgedragen aan het stimuleren van een groter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, meer proactief en meer assertief zijn van ons als individu. Wij willen jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen in een non-formele setting buiten de kaders van school.

 

Onze missie

Het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en het in handen nemen van hun eigen leven.

 

Onze visie

Wij willen dat jongeren buiten hun eigen kaders gaan kijken en zichzelf op deze manier ontwikkelen. Internationale projecten zijn een middel waarmee wij jongeren bewust kunnen maken van wie zij zijn als persoon en het is een uitstekende middel om stereotyperingen, xenofobie, uitsluiting en racisme uit te bannen. Alle werkzaamheden, activiteiten en projecten doen wij voor, door en met jongeren.

 

Onze ambitie

Als stichting Cherry International zijnde willen wij ons meer prominent neerzetten als organisatie in zuidoost Drenthe die jongeren de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen in een non-formele setting. Tevens willen wij meer internationale projecten laten plaatsvinden in Emmen en omgeving om jongeren bewust te maken van de mogelijkheden aangeboden door Europa.

Doelstelling

Als stichting Cherry International zijnde hebben wij als doelstelling om meer jongeren te betrekken in onze activiteiten en projecten en hun bekend te laten maken van de mogelijkheden aangeboden door Europa. Door middel van hun te betrekken in onze werkzaamheden, trachten wij om hun door middel van non-formele educatie werkervaring te laten opdoen.

 

Verder als stichting zijnde hebben wij ten doel:

 1. het organiseren en uitvoeren van (internationale) trainingen, uitwisselingen,

coachingstrajecten, studiebezoeken en seminars;

 1. het begeleiden en ondersteunen van leer- en ontwikkelingstrajecten voor jongeren;

 2. advisering met betrekking tot de sub a en b genoemde doelen;

 3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Strategie

Als stichting zijnde trachten wij dit doel te bereiken door:

 • Het werven van fondsen en subsidies

 • Het organiseren van activiteiten

 • Alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van voormelde doelstelling

 

Het geld worden ingezameld door het organiseren van internationale jongerenprojecten vanuit het Europese Erasmus+ programma en door de organisatie van lokale/regionale activiteiten en evenementen waarbij inschrijfgeld wordt gevraagd voor deelname of entree. Ook giften en donaties die worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven zijn welkom en waarvan wij als stichting zijnde de insteek om te gaan samenwerken met lokale ondernemers.

 

Activiteiten

 • Organiseren van drie internationale jongerenuitwisselingen per jaar in Nederland

 • Organiseren van een jaarlijkse internationale training

 • Deelnemen aan een jaarlijkse internationale jongerenuitwisseling elders in Europa

 • Organiseren van diverse activiteiten ter promotie van de stichting

 

Hierbij is het streven van de stichting:

 • Leuke, veilige en overzichtelijke activiteiten

 • Plezier, energie en kracht uitstralen tijdens een activiteit

 • 100% enthousiaste deelnemers na een activiteit

 • Continu verbeteren bij terugkerende activiteiten op basis van terugkoppeling van deelnemers, vrijwilligers en eigen observaties bij een activiteit

 

Activiteiten

Stichting Cherry International wendt minimaal 90% van de fondsen, subsidies en sponsorgelden aan voor organisatie en deelname aan de door de stichting georganiseerde projecten en activiteiten. Het overige deel wendt de stichting aan om de kosten van de eigen activiteiten voor te financieren, organisatiekosten en overhead. Waar mogelijk en zinvol bundelt stichting Cherry International haar krachten met andere partijen.

ANBI-status

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

Als stichting Cherry International door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

 • De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

 • De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

 • De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

 • De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

 • De stichting heeft een actueel beleidsplan.

 • De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

 • De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 • De stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

bottom of page